วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

 กลุ่มสาระภาษาไทย


การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงพรปวีณ์  ไทยศิลป์ ออม ป.6/2 เหรียญเงิน
เด็กหญิงสุประวีณ์  จินดามณี มุก ป.6/1    เหรียญเงิน
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)
เด็กหญิงภัททิยา  สุนันทนาม ผักกาด ป.3/2 เหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงพาขวัญ  ปานมุข มิม ป.5/4 เหรียญทอง
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)
เด็กชายปุณณกันต์  รณกิตติพิสุทธิ์ ปุณณ์ ป.6/2 เหรียญทองเรียงร้อยถ้อยความเขียนเรียงความ ประถมปลาย
เด็กชายปุณณกันต์  รณกิตติพิสุทธิ์ ปุณณ์ ป.6/2 เหรียญทอง อันดับ 3
เรียงร้อยถ้อยความเขียนเรื่องจากภาพ ประถมต้น
เด็กหญิงภัททิยา  สุนันทนาม ผักกาด ป.3/2 เหรียญเงิน
คัดลายมือ ประถมปลาย
เด็กหญิงพาขวัญ  ปานมุข มิม ป.5/4 เหรียญทองท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประถมปลาย
เด็กหญิงนงนภัส  บัวซ้อน จอย ป.5/3 เหรียญทอง
คัดลายมือ ประถมต้น
เด็กหญิงดั่งขวัญ  ปานมุข นิม ป.2/2 เหรียญทอง
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประถมต้น
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญมาก มิกิ ป.3/6 เหรียญเงิน


กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายสรวิชญ์  เจียรพานิชยะ บลู ป.6/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 1
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายชัชรัณ  เพชรปานกัน เท็น ป.6/1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กชายธนกฤต  นับถือตรง ตะวัน ป.6/6 
เหรียญทอง  ชนะเลิศ
เด็กหญิงศตพร  ศิลคุ้ม จี๊ป ป.5/4  เหรียญทอง  ชนะเลิศ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3
เด็กหญิงญากานดา  เสวีวัลลพ เพนกวิน ป.3/1 เหรียญทองแดง อันดับ 5
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ป.1-ป.6 
เด็กชายจักริน  ศรีสำอางค์ คุณ ป.5/5 เหรียญทอง ชนะเลิศ 100 คะแนน 
เด็กชายธนดล  บุญส่ง ต้นข้าว ป.5/5 
เหรียญทอง  ชนะเลิศ 100 คะแนน 
การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ป.1-ป.6
เด็กชายภูธเนศ  จักรทิพย์ ภูพาน ป.5/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 1
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายเพชรแท้  จินดามณี เพชร ป.5/4 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ  อันดับ 2อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประถมปลาย
เด็กชายสรวิชญ์  เจียรพานิชยะ บลู ป.6/1 เหรียญทอง อันดับ 1 (ตัวแทนระดับภาค)
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประถมต้น
เด็กหญิงญากานดา  เสวีวัลลพ เพนกวิน ป.3/1 เข้าร่วม


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ประถมปลาย
เด็กชายธนกฤต  แตงสุก อิ๊กคิว ป.6/1 เหรียญเงิน  อันดับ 1  (ตัวแทนระดับภาค)
เด็กหญิงพิชชาภัทร  สิทธิโท เพียงออ ป.6/4 
เหรียญเงิน  อันดับ 1  (ตัวแทนระดับภาค)
เด็กหญิงอธิชา  อินทปัญโญ แกรนด์ ป.6/4 
เหรียญเงิน  อันดับ 1  (ตัวแทนระดับภาค)
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ประถมต้น
เด็กชายภามย์ปภัสร์  อุ่มบางตลาด ภามย์ ป.3/1 เหรียญเงิน
เด็กชายธนวรรธน์  ลิ้มไพบูรณ์ ทริกเกอร์ ป.3/2 
เหรียญเงิน
เด็กชายสิรดนัย  พร้อมเพรียงชัย เก้า ป.3/4 
เหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงพิชชาภัทร  สิทธิโท เพียงออ ป.6/4 เหรียญเงิน  อันดับ 5
เด็กหญิงอธิชา  อินทปัญโญ แกรนด์ ป.6/4  เหรียญเงิน  อันดับ 5
เด็กชายธนกฤต  แตงสุก อิ๊กคิว ป.6/1 
เหรียญเงิน  อันดับ 5กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)


การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายจิรวัฒน์  คงชัยกร ออมสิน ป.5/6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 1 
เด็กชายภัครพล  แจ่มรัตน์ บีเอ็ม ป.5/6 
เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 1
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงศุภิสรา  จิตงามขำ ออมสิน ป.5/5 เหรียญทอง อันดับ 7
เด็กหญิงทชากร  ศรีอุบล ออกัส ป.5/6 
เหรียญทอง อันดับ 7
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3
เด็กชายกล้าณรงค์  ป้อมภู่ กล้า ป.3/2 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 2
เด็กหญิงพัทธนันท์  รณกิตติพิสุทธิ์ ปัณณ์ ป.3/5 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 2
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6
เด็กหญิงพิชญณาลัลน์  ประเสริฐสุข กั้ง ป.4/2 เหรียญทองแดง อันดับ 12
เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วแท้ อชิ ป.4/4 เหรียญทองแดง อันดับ 12การแข่งขัน Coding ประถมต้น
ด.ช.จิรภัทร  ยอดไสว มาหนุน ป.3/5 ทองแดง
ด.ช.พรมงคล ชมะผลิน อตอม ป.3/1 
ทองแดง
การแข่งขัน Coding ประถมปลาย
ด.ช.จตุภัทร  เสวิกา จูเนียร์ ป.5/5 ทอง อันดับ 3
ด.ช.ภูรินท์  ตันติสัตยกุล ริว ป.5/5 
ทอง อันดับ 3


กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3
เด็กชายธนกฤต  มีเหมือน    ไอบีม  ป.3/2  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับ 1
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายวชิร์ภรณ์  ผลาชีวะ ทับทิม ป.4/2 เหรียญทอง อันดับ 10
การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.4-ป.6 
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  โพธิ์สังข์ ชัญญ่า ป.4/2 เหรียญทอง อันดับ 5 
เด็กชายปฐวี  นวลนาค วาโย ป.4/3 
เหรียญทอง  อันดับ 5
 


ตอบปัญหาสังคมศึกษา ประถมปลาย
ด.ช.อธิภูมิ  แก้วดวงงาม ภูภูมิ ป.6/3 เหรียญทอง  อันดับ 1  (ตัวแทนระดับภาค)
การเล่านิทานคุณธรรม ประถมต้น
ด.ช.ธนกฤต  มีเหมือน ไอบีม ป.3/2 เหรียญทอง  อันดับ 2  (ตัวแทนระดับภาค)
ตอบปัญหาสังคมศึกษา ประถมปลาย
ด.ญ.ดาราภรณ์  ลีลาวัฒน์ศรีชัย ข้าวทิพย์ ป.6/3 เหรียญทอง  อันดับ 1  (ตัวแทนระดับภาค)
วาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรม
เด็กชายยิ่งคุณ  บัวทอง แทน ป.6/2 แข่งขันระดับภาค 
ตอบคำถามสารานุกรมไทย
เด็กชายพิชาภพ  หอฉอย เก้า ป.5/1 แข่งขันระดับภาค 
ตอบคำถามสารานุกรมไทย
เด็กหญิงภานุมาศ  ศรีบุญเรือง ญาญ่า ป.5/6 แข่งขันระดับภาค
ตอบคำถามสารานุกรมไทย
เด็กชายพัชรณัฐ  วังโสม น้ำปิง ป.5/3 แข่งขันระดับภาค
วาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรม
เด็กชายณัฐชนน  บุญประชม ต้นกล้า ป.6/2 แข่งขันระดับภาคกลุ่มสาระศิลปะ


วาดภาพระบายสี ประถมต้น
เด็กหญิงภูชิดา  จักรทิพย์ ภูพิงค์ ป.3/4 เหรียญทอง
วาดภาพระบายสี ประถมปลาย
เด็กหญิงภัทธิรา  ประตังทะสา มินนา ป.6/6 เหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
เด็กชายโกมนต์รัตน์  กรมพิชา ตะวัน ป.6/2 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 1
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง
เด็กหญิงพัชรินทร์  จิตธโนปจัย คีย์ ป.6/5 เหรียญเงิน อันดับ 5
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
เด็กหญิงภูริชญา  ไชยวัฒน์ พรีม ป.5/1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีทร ขวัญข้าว ป.5/6 เหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
เด็กหญิงกาญจณาภา  พรมวัฒน์ ขวัญข้าว ป.6/6 เหรียญทอง ชนะเลิศ

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เดี่ยว
ด.ช.โกมนต์รัตน์  กรมพิชา ตะวัน ป.6/2 เหรียญทอง  อันดับ 1  (ตัวแทนระดับภาค)
การแข่งขันร้องเพลงสากล เดี่ยว
ด.ญ.พัชรินทร์  จิตธโนปจัย คีย์ ป.6/5 เหรียญเงิน
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เดี่ยว
ด.ญ.ขวัญฤดี  ศรีทร ขวัญข้าว ป.5/6 เหรียญทอง  อันดับ 2  (ตัวแทนระดับภาค)
การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล เดี่ยว
ด.ญ.กาญจณาภา  พรมวัฒน์ ขวัญข้าว ป.6/6 เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
เด็กหญิงธนิดา  คำเพราะ วุ้นเส้น ป.6/5 เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กหญิงมิณรฎา  ขนแก้ว นาเดียร์ ป.6/1    เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาฎา  มีมงคล ซอฟท์ ป.6/6  เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ผ่าน เฌอเบลล์ ป.5/1  เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กหญิงศศิชญา  วิชาพร ไอติม ป.6/6  เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กหญิงณิชาเนษฏ์  ศรีปาน ใบตอง ป.6/5  เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กหญิงกวิตา  เมฆวัน ซูกัส ป.6/2  เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กหญิงพิมพ์ณพัฏ  อิ่มกระจ่าง เมษ์ญ่า ป.5/2  เหรียญทอง อันดับ 5กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


Story Telling หลักสูตรสามัญประถมปลาย
เด็กหญิงญาณกวี  จินจารักษ์ ใบเฟิร์น ป.6/6 เหรียญทอง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญประถมปลาย
เด็กหญิงชมพูนุช  ต่วนบุต มิ้ว ป.6/5 เหรียญทอง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษประถมต้น
ด.ช.ปรมะ  ชาญเชิงพานิช เจเดย์ ป.3/4 เหรียญทอง อันดับ 1 (ตัวแทนระดับภาค)
Story Telling หลักสูตรพิเศษประถมปลาย
เด็กชายปัณณวัฒน์  รุจิเรกานุสรณ์ ปัน ป.5/1 เหรียญทอง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษประถมปลาย
เด็กชายปุณณ์  งามศรี ปุณณ์ ป.6/3 เหรียญเงิน
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายปัณณวัฒน์  รุจิเรกานุสรณ์ ปัน ป.5/1 เหรียญทอง อันดับ 4
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายปุณณ์  งามศรี ปุณณ์ ป.6/3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 2
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษประถมปลาย
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อริยะเศรณี ซิงซิง ป.5/5 เหรียญทอง  อันดับ 1  (ตัวแทนระดับภาค)
เด็กหญิงภิญญดา  คงมานนท์ ใยไหม ป.6/1    หรียญทอง  อันดับ 1  (ตัวแทนระดับภาค)
การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
เด็กชายชลธร  มาดีประเสริฐ เจคอบ ป.4/4 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 1
เด็กหญิงณัฐฉริยา  เอี่ยมศรีรักษ์ ขนมผิง ป.5/4    เหรียญทอง รองชนะเลิศ  อันดับ 1กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

การเต้น Cover Dance ประถมปลาย
ด.ญ.ภะคะวา  ม่วงงาม พอใจ ป.5/2 เหรียญเงิน 
ด.ญ.ธีราพร  แก้วเชือกหนัง ต้นหอม ป.6/2 เหรียญเงิน 
ด.ญ.นภัสศรันย์  ตะไก่แก้ว ลันลา ป.6/2  เหรียญเงิน 
ด.ญ.ณัชชา  แท่นมงคลมาศ กัสซี ป.5/4 เหรียญเงิน 
ด.ญ.กัญญพัชร  สีดาวเรือง อัยรีน ป.6/5  เหรียญเงิน 
ด.ญ.วัลย์นาภัสร์  เสลานนท์ แก้มบุ๋ม ป.6/2  เหรียญเงิน 

<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

  กลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไทยศิลป์ ออม ป.6/2 เหรียญเงิน เด็กห...